Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wpisywania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika następuje wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest możliwe również bez podawania takich informacji lub przez podanie danych anonimizowanych – jeżeli jest to możliwe technicznie i wykonalne. Wykorzystanie danych kontaktowych takich, jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail podane w ramach danych adresowych lub podobnych danych przez osoby trzecie do przesyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom wysyłającym tzw. spam i naruszającym powyższy zakaz.

Zawartość oferty internetowej

Właściciel flymax GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia względem autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie można udowodnić, że autor działał z rozmysłem lub dopuścił się rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Właściciel flymax GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełniania, kasowania lub tymczasowego albo całkowitego zaprzestania upubliczniania części stron lub całej oferty bez oddzielnego powiadomienia.

Odsyłacze i łącza

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich („hiperłącza”), które nie należą do zakresu odpowiedzialności autora, odpowiedzialność cywilna ma miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy właściciel flymax GmbH znał treści i miał możliwości techniczne, które mogłyby uniemożliwić wykorzystanie tych treści, jeżeli są niezgodne z prawem. Właściciel flymax GmbH niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie wstawiania łączy do stron, na stronach, do których te łącza prowadzą, nie były zamieszczone nielegalne treści. Właściciel flymax GmbH nie ma wpływu na aktualną i przyszłą formę, treść lub prawa autorskie powiązanych stron/stron, do których prowadzą łącza. Dlatego niniejszym wyraźnie się dystansuje od wszystkich treści powiązanych/połączonych łączami stron, które zostały zmienione po wstawieniu łącza. To stwierdzenie dotyczy wszystkich łączy i odsyłaczy zawartych we własnej ofercie internetowej oraz wpisów osób trzecich, zamieszczanych w udostępnionych przez autora księgach gości, na forach dyskusyjnych, w wykazach łączy, na listach mailingowych i we wszelkich innych formach baz danych, do których możliwy jest dostęp z zapisem z zewnątrz. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której zamieszczamy odsyłacz, a nie osoba, która tylko odsyła do takich stron przez zamieszczenie łączy do takich publikacji.

Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Właściciel flymax GmbH dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie utworzone zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie są objęte bez ograniczeń postanowieniami obowiązującej ustawy o używaniu znaków zastrzeżonych i prawem własności odnośnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienianie tych znaków nie powinno być podstawą do wyciągania wniosków, że marka nie jest chroniona prawami osób trzecich! Prawa autorskie do upublicznionych i samodzielnie utworzonych przez autora obiektów pozostaje wyłącznie po stronie autora stron. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźniej zgody autora.

Skuteczność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która zawiera odsyłacz do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie odpowiadają całkowicie aktualnej sytuacji prawnej, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Włączenie usług i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w ofercie internetowej będą zawarte treści osób trzecich, np. wideo z YouTube, mapy z Google Maps, wątki RSS lub grafiki z innych stron internetowych. W takim przypadku zawsze przyjmuje się założenie, że dostawcy tych treści (nazywani dalej „innymi dostawcami”) rozpoznają adresy IP użytkowników. Bez adresu IP wysłanie treści do przeglądarki danego użytkownika byłoby niemożliwe. Do prezentacji tych treści wymagany jest adres IP. Staramy się używać tylko takich treści, których dostawcy używają adresów IP wyłącznie do prezentacji treści. Nie mamy jednak wpływu na przechowywanie adresów IP przez tych dostawców np. do celów statystycznych. Jeżeli wiemy o tym, informujemy o tym użytkowników.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, które są zapisywane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje o użytkowaniu tej witryny (włącznie z adresem IP użytkownika) zgromadzone dzięki plikom cookie są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i zapisywane na nim. Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników i sporządzania raportów o aktywności dla operatorów witryny oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W określonych przypadkach firma Google przekazuje te dane innym firmom lub osobom, o ile jest to wymagane ustawowo lub jeśli te osoby lub firmy zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym przypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisywanymi przez Google. Instalację plików cookie można wyłączyć przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku użytkownik nie ma już dostępu do pełnego zakresu funkcji witryny. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Google w sposób opisany powyżej do wymienionych celów.

Dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics

Dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics daje użytkownikowi strony internetowej większą kontrolę nad danymi dotyczącymi wywoływanych stron internetowych, które są rejestrowane przez Google Analytics. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics o tym, że do Google Analytics nie mogą być przekazywane żadne informacje o odwiedzinach na stronie. Dodatek można pobrać w tym miejscu. Ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych osobowych są dostępne tutaj. Informujemy o tym, że na tej stronie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).